Πολιτική Ποιότητας

Home/Πολιτική Ποιότητας

Η «ISO-PROF» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2015.

Η «ISO-PROF» δεσμεύεται να παράγει και να εφαρμόζει δομικά υλικά που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόμενων μερών, της νομοθεσίας και να ικανοποιούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας
Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων μακροπρόθεσμα η Εταιρεία:

    • βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες σύμφωνα με την προσέγγιση διακύβευσης που εφαρμόζει
    • εφαρμόζει την τήρηση των κανόνων ορθής συμπεριφοράς και επαγγελματισμού από το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης
    • εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της
    • προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατομικό επίπεδο και δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η «ISO-PROF» πιστεύει ότι η επιτυχία μετριέται από τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός συμμετέχει όλο το προσωπικό από τη Διοίκηση έως τα στελέχη, στη διερεύνηση, πρόληψη μη συμμορφώσεων και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και του συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας. Η δόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί βασικό σκοπό της επιχείρησης και για την επίτευξή του έχουν αναπτυχθεί μετρήσιμοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος ενδοεταιρικής κατανόησης και συνεργασίας.

Ο σκοπός της «ISO-PROF» είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο στις απαιτήσεις του Πελάτη και να του παρέχει την σιγουριά ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται.